WangHeadshot_16x21.png

A headshot photo of Y. Andre Wang